Antik Yunanistan’da fuhuş Vikipedi

Sparta’da, Taygetus’un Dionysos tapınağının yakınında, en azından Helenistik dönemde Cottina’nın adını taşıyan bir genelev de varmış gibi görünmektedir. Arkaik ve klasik Sparta’da Antik Yunan tarihçi ve filozof Plutarhos, değerli metal ve paranın olmaması ve Likurgus tarafından getirilen katı ahlaki rejim nedeniyle fahişelerin olmadığını iddia ediyor. Sempozyum gibi görünen bir karma cinsiyet grubunu gösteren Laconia’dan bir 6. Yüzyıl vazosu, Plutarhos ile çelişen bir hetaera tasvir ettiği biçiminde yorumlanabilmektedir. Bununla birlikte, Sarah Pomeroy, tasvir edilen ziyafetin doğası gereği sekülerden ziyade dini olduğunu ve tasvir edilen kadının bu nedenle bir fahişe olmadığını savunmaktadır.

İstanbul’da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Daha çok Ermeni Madam Matild Manukyan’la özdeştir İstanbul’un profesyonel, kontrollü seks yaşamı. Müslüman Türkiye’de bir Ermeni genelev maması en çok vergi ödeyen insandı. Oldum olası, Antik Yunan’dan, Roma’dan, Bizans’tan beri rıhtımlara yakın yerlerde gerek evlerde gerekse kuytu köşelerde icraat varmış.

Yüzyılda bir fahişe için ortalama ücret üç obolden drahmiye kadar değişiyordu. Pahalı fahişeler, baştaki Korint Lais’in yaptığı gibi bir stater (dört drahmi) MÖ 1. Yüzyılda, Palatine antolojisinde adı geçen Gadaralı Epikürcü filozof Philodemus, V 126, bir düzine ziyaret için beş drahmilik bir abonelik sisteminden bahseder. Yüzyılda, Samsatlı Lukianos’un Hetaera Diyaloğu’nda fahişe Ampelis, ziyaret başına beş drahmiyi vasat bir fiyat olarak değerlendirir. Aynı metinde genç bir bakire Mina, yani 100 drahmi isteyebilir, hatta müşteri iştah açıcı değilse bunu iki dakika için bile talep edebilir. Genç ve güzel bir fahişe, düşüşte olan meslektaşından daha yüksek bir fiyat talep edebilirdi; seramik üzerindeki ikonografinin gösterdiği gibi, yaşlı kadınlar için özel bir pazar mevcut olsa bile.

Bazı fahişeler evlerinin veya panayırlarda kurdukları çadırların kapılarına bayrak asarak ücret karşılığı ilişkide bulunmak isteyenleri davet ederlerdi. Âişe, Câhiliye dönemindeki nikâh türlerinden söz ederken bunlar hakkında da bilgi vermektedir (Buhârî, “Nikâḥ”, 36). Kadın çocuğu doğurduktan sonra ilişki kurduğu erkekleri çağırır ve içlerinden birini çocuğun babası olarak belirlerdi. Kız çocuğu olması durumunda ise birtakım problemler ortaya çıkardı. Kız çocuğuna sahip olmanın utanç vesilesi sayılması ve doğan kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi âdeti de toplumda fuhşun yaygın olması, kız çocuklarının ileride fuhşa sürüklenmesi ihtimalinin bulunması ile açıklanabilir. İnsan bedeninin sömürüsü olarak tanımlayabileceğimiz fuhuş, tarih boyunca farklı medeniyetlerde ve coğrafyalarda toplumun farklı kesimlerine hizmet vermiş bir sektör olarak varlığını kabul ettirmiş ve devam ettirmiştir.

Fahişe Yetişkin filmleri

Kutsal kitap Tanah dışındaki yahudi dinî literatüründe de fuhuş yerilmiştir. Talmudik dönemlerde yahudiler arasında fahişelik yaygındı. Pesahim’den (113/2) anlaşıldığına göre içerisinde çok sayıda yahudi kadının çalıştığı genelevler vardı. Bazı rabbiler buradaki fahişeleri kiralayarak belli bir müddet onlarla birlikte olabiliyorlardı (Tosef., Tem. 4/8; krş. Tesniye, 23/19). Evli olmayan fahişenin ücretinin nasıl ve neye göre ödeneceği hususunda farklı anlayışlar vardır. Bir kısım rabbiye göre böyle bir fahişeyle ilişkiye giren ona para ödemelidir (Maim. Yad, Issurei ha Mizbe’ah, 4/8).

Fahişeliğin tarihi, yazılı kaynakların yazılış tarihi kadar eskidir. Fahişeler tarih boyunca aşağılanmış, horlanmış, dışlanmış ve aynı ölçüde de vazgeçilmez olmuşlardır. Bu nedenle fahişelik insanlığın zaman aşımına uğramayan en eski ikiyüzlülüğüdür. Çünkü başlangıçta kadın kendisini isteğiyle satmamış, satılmıştır.

 • Genelevler yıkılmış, yerine 1814’te Hidayet Camii yapılmış.
 • (MÖ 2. yüzyıl, Münih Glyptothek)Tıbbi incelemeler fahişelerin günlük yaşamlarından bilgiler sağlar – ancak çok kısmî ve eksiktir.
 • Halakha’ya göre fuhuş ilişkisi sadece şer‘î anlamda yasaklanmış olanları değil, aynı zamanda evlilik gayesiyle yapılmayan her türlü cinsî ilişkiye ve nikâhsız evlenmeye de şâmil olup bunların tamamı yasaklanmıştır.
 • Sanatçılarımız ortaklarını tatmin etmekte ustalar ve seni tatmin edeceklerdir Fahişe kategorimizle ilgili en iyi şeylerden biri tamamen ücretsiz olmasıdır.
 • İki büyük teolog Aziz Augustinus ve Aquinolu Thomas bu konu üzerinde durmuşlardır.

Bu şekilde gayri meşrû yollara sapan kadınlara (bazı durumlarda erkeklere de) fâhişe denilir. Fahişelik zararlıdır diyenler bugün olduğu gibi tarih boyunca çoğunlukta olmuşlardır. Çünkü fahişelik bir tür paraya ve cinsel dürtülere bağımlılıktır, kadınları ve cinselliği aşağılamaktadır. Bir başka değişle sevgi ve güvenin olmadığı serbest piyasa kapitalizmidir. Kapitalist sistem kadını her zaman ucuz işgücü, ucuz emek olarak algılamıştır.

Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı

İşgal kuvvetleri askerlerinin, subaylarının harcadığı paralar şehirdeki sefahati artırmış. Yakup Kadri, Ahmet Rasim gibi yazarlar bu atmosferden esinlenerek eserler yazmışlar. Liman kentlerinin en bilinen özelliklerinden biri de fuhuş ve fahişeler. Devasa demir kapının karşısındaki minik kulübedeki “emanetçi” de yok artık, çaprazındaki birahane de, sıhhi banyo da… Felsefi diyalog türünün bir kadın tarafından yazılan ilk örneği, Speroni’nin eserinde anlattığı ve fakat kendinin anlatıldığı bu metinden hiç hoşlanmayan Tullia isimli bir fahişe tarafından kaleme alındı. Tullia, “On the Infinity of Love” ismini verdiği bu diyalog metninde Speroni’nin basmakalıp yazılarını eleştirerek kendi özgün diyaloğunu ortaya çıkardı.

 • Athenaeus bir obolos için iyiliklerini sunan bir çocuktan bahseder; Yine, bu fiyatın sıradanlığı onu biraz şüpheye götürüyor.
 • “Görünmemeye çalışan” ve “gizli” fuhuş türleri, genelde internette randevulaşmayla gerçekleşiyor.
 • Vedalar’da ücret karşılığında fuhuş yapanlar için “pumscali, mahanagni” ve “rama” terimleri kullanılmaktadır.
 • Abbâsîler’in ilk dönemlerinde de açık fuhşa pek fazla rastlanmaz.
 • Talmudik dönemlerde yahudiler arasında fahişelik yaygındı.
 • Yahudilik hem erkeğe hem kadına her türlü fuhşu yasaklamıştır.

Bir sürahi şarap tutan sarhoş yaşlı bir kadını betimleyen antik heykel. (MÖ 2. yüzyıl, Münih Glyptothek)Tıbbi incelemeler fahişelerin günlük yaşamlarından bilgiler sağlar – ancak çok kısmî ve eksiktir. Gelir elde etmeye devam etmek için, köle fahişelerin ne pahasına olursa olsun hamilelikten kaçınmaları gerekiyordu. Yunanlar tarafından kullanılan doğum kontrol teknikleri Romalılar kadar iyi bilinmemektedir. Bağımsız fahişeler söz konusu olduğunda durum daha az belirgindir; kızların nihayetinde “iş başında”, annelerinin yerine geçerek ve onları yaşlılıkta destekleyerek eğitildikleri varsayılıyordu. Türkiye’de ve diğer İslâm ülkelerindeki bazı küçük çevrelerde bu anlayış bir ölçüde etkili olmakla birlikte İslâm dininin dinamik yapısı sayesinde İslâm toplumları ve bilhassa müslüman aileler fuhşa karşı direncini korumaktadır.

Öte yandan gerek eski Yunanistan’da gerekse Roma’da icra edilen ve sonraları “lucerna extincta” (mum söndü) adıyla XVIII. Yüzyıl Rusya’sında devam eden Dionizak kökenli toplu seks âyinlerini de zikretmek gerekir. Eski Yunan dünyasında bereket tanrısı Dionizos’a adanan bu törende kandiller söndürülüp taraflar toplu olarak bir nevi kutsal fuhuş ritüeli icra ederlerdi. Bir çanta karşılığında bir oğlanı cinsel ihtiyacı için isteyen adam. (Attika işi kylix üzerindeki kırmızı figürlü bir tondo, MÖ 5. yüzyıl, Metropolitan Sanat Müzesi)Yunanistan’da erkek fuhuşu, kadın meslektaşlarında olduğu gibi, bir skandal konusu değildi. Köle oğlanlar için genelevler, sadece Pire, Keramikos veya Likavittos’un “kırmızı ışıklı mahallesinde” değil, tüm şehirde açık bir şekilde mevcuttu.

Dersaadet Polis Mektebi Müdürünün Kaleminden Fahişeler Hayatı ve Redâet-i Ahlâkiyye

Sık olmasa bile arkaik ve çağdaş dinî topluluklarda fuhşa rastlanmaktadır. Bununla birlikte bu tip dinî gruplarda görülen fuhuş daha ziyade kutsal fuhuş veya “ilâhî evlilik”tir . Fahişelik yararlıdır diyenler tarih boyunca azınlıkta kalmışlardır. Fakat son yıllarda yazılı ve görsel basında kadın cinselliğine artan ilgi, feminizm ve diğer özgürlük hareketleri kadınları yüzyıllardır süren baskı ve esaretten kurtarmış ve fahişeliğe bakış açısında değişikliklere yol açmıştır.

 • Kilise yöneticileri, Ortaçağ Avrupası’nda fuhuştan vazgeçmiş kadınları topluma yeniden kazandırmak için onların evlenme masraflarını üstlenme gibi bazı teşebbüslerde bulundular.
 • Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir.
 • Osmanlı dönemine gelince, İslam kültürü ile örtüşmediği söylense de fahişeler ve muhabbet tellalları şeytanlaştırılsalar da bu iş elbet yapılmış, yapılacak.
 • Malumunuz II. Mahmud 1826 yılında Yeniçeri Ocağına son veren padişahtır.
 • Bu dönemin Abbâsî coğrafyasında artan fuhşun müstehcen ifadeler tarzında edebiyata da yansıdığı görülür .

Hetaerae genellikle eğitimli olurdu ve özgür olan hetaeraeler kendi mali durumlarını kontrol edebilirlerdi. Câhiliye devrinde birçok yerleşim merkezinde ve ticaret kervanlarının uğrak yerlerinde “mâhûr” (muhtemelen Farsça “mey-hôr”dan [içki içen]) denilen işret ve zina âlemlerinin yapıldığı evler vardı. Buralarda câriyeler içki sunar, rakseder ve gayri meşrû ilişkide bulunurlardı. Bu tür ilişkilerde pezevenklik (kıyâde) yapan kimseler de vardı. Bunlara “kavvâd” (Türk argosunda “kavat”) veya “kavvâde”, ailesini kıskanmayan ve fuhşa itenlere de “deyyûs” denirdi.

En iyi Fahişe XXX Sitesi

Resûl-i Ekrem ayrıca fahişenin mehrini (zina karşılığında veya haram olan nikâh için verilen para) kazancın en kötüleri arasında sayar (Buhârî, “Büyûʿ”, 113; Müslim, “Müsâḳāt”, 40, 41). Tarihin tozlu sayfaları tapınaklarında serbest seks yapılan tanrıçaların hikayeleriyle doludur. Bu hikayelerde cinsellik kutsal bir eylemdir ve fahişelik de büyük onur verici bir görevdir. Hatta zamanın en saygın ailelerinin kız ve kadınları kendilerini bu tanrıçalara adamış ve tapınaklarda bedenlerini satmak için yarışmışlardır. Tarifelerini değerlendirmek zordur, önemli ölçüde değişiklik gösterirler.

 • Hindistan’ın yerli halklarından olan Hijralar arasında hadım edilen homoseksüel erkekler tapınaklarda kutsal fahişelik yapmaktaydılar.
 • Kutsal fahişelik kurumuna değişik bir şekilde Anadolu’nun Frig ve Lidya devletlerinde de rastlanır.
 • Fuhşa karşı ahlâk terbiyesi, güçlü aile yapısı, toplumsal kontrol gibi mekanizmaları canlı tutması yanında kesin hukukî ve sosyal önlemler de alan İslâmiyet fuhuş sektörünü özellikle rahatsız etmektedir.
 • Ancak Avrupa’nın maddeci geleneği, sosyete hesapları, derebeyinin evlenen her kızdaki öncelik hakkına toplumların alışması gibi olumsuz şartlar fuhşun önlenmesini engelledi.
 • Sparta’da, Taygetus’un Dionysos tapınağının yakınında, en azından Helenistik dönemde Cottina’nın adını taşıyan bir genelev de varmış gibi görünmektedir.

Toplumsal statüleri nedeniyle bu kadınların çoğu, kötü şöhretli bilindi. Bu kadınların arasından örneğin Neaera gibileri hakkında çok fazla şey biliyoruz. Madam Nicarete denen biri tarafından seks işçisi olarak yetiştirilen Neaera, Madam’ın “kızlarım” diye hitap ettiği birkaç genç kadından biriydi. Ksenophanes’in hikâyesinin devamında, Sokrates ve arkadaşları tarafından mükemmel bedeni üzerinden derin açımlamalar yapılan kadın, birdenbire bu tartışmaya dâhil olur. Sokrates, Theodote’yi şehvetin doruklarına çıkmanın en iyi yolunun ne olduğu konusunda akıllıca kurgulanmış bir diyaloğun içine çeker.

Çünkü dînî mekân genelevlerle özdeşleştirilerek anılır olmuş halk arasında. Bazı Yahudi genelev sahipleri sinagogda ibadet etmeye devam etmek şartıyla satışa razı olmuşlar. Büyük Savaşın başında, 1915’te, Talat Paşa’nın sıkı dostu ve neredeyse diktatörce yetkilerle donatılmış bir Emniyet Müdürü olan Osman Bedri Bey fahişleri, pezevenkleri, mamaları derdest edip “casustur bunlar” diye sınır dışı etmiş. O zamanın Amerikan sefiri bu durumu ülkesine rapor ederken “çetenin faaliyetleri sahte bir sinagog altında yürütülüyordu” diye yazmış. Kölelerle cinsel ilişki yaygın bir seçenek gibi görünmemektedir; ilk olarak MÖ 390 yılında kayda geçmiştir.

https://luluandpo.com/lik erkekler için toplumun ikiyüzlü ahlâk anlayışının dışa vurulmasını göstermesi, satın alınan makul bir hizmet, psiko-sosyolojik bir terapi, hesap vermeden yapılan cinsellik olarak görülmeye başlanmıştır. Fahişelik sayesinde geleneksel cinsellik anlayışının değişerek farklı cinsel tekniklerine duyulan özlemin, tecavüzün ve cinsel taciz olaylarının en aza indirilebileceği görüşü artmaktadır. Cinsel zevk için değil, başta para olmak üzere herhangi bir karşılık gözeterek, hiçbir seçicilik göstermeden, insanlığın ve cinselliğin kiralanması veya satılmasıyla cinsel ilişkinin gerçekleştirilmesine fahişelik denir. Argoda ahlaksız, oruspu, seks çalışanı, genel kadın, kötü işler yapan kişi demektir. “Fahiş” toplumsal ahlak ve törelere uygun olmayan demektir. Polonyalı Aşkenaz Yahudilerin satın aldıkları genelevler, göç ile gelen ve yoksulluk çeken Yahudi kadınlara bir gelir kapısı olmuş.

Konu hakkındaki eserler[değiştir

Bazı rabbiler de, sunakta verilecek takdimenin değerinde olmayan, para dışında bir hediye ile fahişenin bedelinin ödenebileceğini kabul ederler (Tem. 6/4). Halakha’ya göre fuhuş ilişkisi sadece şer‘î anlamda yasaklanmış olanları değil, aynı zamanda evlilik gayesiyle yapılmayan her türlü cinsî ilişkiye ve nikâhsız evlenmeye de şâmil olup bunların tamamı yasaklanmıştır. Bunun yanında kadının kadınla ve erkeğin erkekle veya erkeğin anılan şartlarda başka bir kadınla olan cinsî münasebeti de fuhşun tanımına girer. Fuhşun tanımı, Talmud’da belirtildiği gibi hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeye kadar genişletilebilir.

Eski Yunanistan’da gerek “hierodouleia” denilen kutsal fahişelik gerekse ücretli fuhuş oldukça yaygındı. Atina’da Helenistik dönemin sonuna kadar her mahallede bir genelev bulunuyordu. Sıradan fahişelerin yanında “heteira” adını alan kültürlü fahişeler de vardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir